VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

MADERNA s.r.o. 

Sídlo a prevádzka spoločnosti predávajúceho: Bardejovská 1 , 040 11 Košice- mestská časť Západ, Slovenská republika

       IČO:  44732856
       DIČ:  2022806269
       IČ DPH: SK2022806269

Tel.: 0907 828 456  Mail: babyring@babyring.sk

Podnikateľský subjekt je zapísaný do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 23546/V.

 • 1.1.Týmito VOP sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou: MADERNA s.r.o. (ďalej len „Predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.babyring.sk podľa VOP (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
 • 1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito VOP, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.babyring.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok“) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ Zákon o elektronickom obchode“).
 • 1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.babyring.sk (ďalej len „Tovar“) uzavretá spôsobom podľa článku II. týchto VOP (ďalej len „Kúpna zmluva“).
 • 1.4. Na Kupujúceho, ktorým je osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. „Záruka a servis“ a čl. VII. „ Vrátenie Tovaru - odstúpenie od Kúpnej zmluvy“ týchto VOP a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady Tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

II. SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 • 2.1. Kupujúci si objednáva Tovar prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho www.babyring.sk (ďalej len „ Objednávka“).
 • 2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v Objednávke. Pred definitívnym odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť. Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany Kupujúceho, Kupujúci definitívne potvrdí Objednávku tlačidlom ,,Odoslať Objednávku“. Objednávka sa považuje za doručenú Predávajúcemu, ak dôjde Predávajúcemu (dostane sa do sféry jeho dispozície) a bude obsahovať vyplnené všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu Kupujúceho so všetkými v Objednávke požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho, názov objednávaného Tovaru, množstvo objednaného Tovaru a taktiež spôsob dodania objednaného Tovaru. Objednávka doručená Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje zaslať Kupujúcemu bezodkladne po prijatí Objednávky oznámenie o jej prijatí. Toto oznámenie, ktoré sa zasiela automaticky po prijatí do elektronického systému Predávajúceho, sa nepovažuje za záväznú Akceptáciu v zmysle ods. 2.4 tohto článku a plní len informačné účely pre potreby Kupujúceho o tom, že jeho Objednávka bola doručená do elektronického systému internetového obchodu Predávajúceho.
 • 2.3. Doručenou Objednávkou je Kupujúci viazaný a k jej účinnému odvolaniu zo strany Kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde (bude doručené) Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci uskutoční akceptáciu Objednávky Kupujúceho, t.j. skôr ako Predávajúci odošle Kupujúcemu e-mail s akceptáciou Objednávky alebo Predávajúci telefonicky oznámi Kupujúcemu akceptáciu Objednávky.
 • 2.4. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu Tovaru uvedenú v katalógu Tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho www.babyring.sk pri Objednávkach všetkých Tovarov, pokiaľ zistí, že daná cena bola uvedená chybne. O tejto skutočnosti je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť Akceptáciu Objednávky, t.j. stornovať resp. zrušiť Objednávku pred uzavretím Kúpnej zmluvy v prípade chybne uvedenej ceny, popisu alebo obrázku Tovaru v katalógu Tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho www.babyring.sk ako aj v prípade, ak Predávajúci z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti Tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena Tovaru zo strany Výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa Tovaru z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v cene Tovaru uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho www.babyring.sk. O stornovaní, resp. zrušení Objednávky Predávajúcim z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho telefonicky alebo emailom, a to na telefónne číslo resp. e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené/ú pri vypĺňaní Objednávky.

III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 • 3.1. Kupujúci je povinný za Tovar, ktorého Objednávka bola Predávajúcim Akceptovaná, zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. týchto VOP platnú v čase odoslania Objednávky Predávajúcemu (ďalej len „Kúpna cena“), a to riadne a včas. Možnosť platby tovaru: na dobierku kuriérovi pri prevzatí tovaru (spoločnosť GLS), vopred prevodom na účet.
 • 3.2 Kúpna cena za Tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.babyring.sk k vybranému Tovaru v čase odoslania Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu;. Kúpna cena je uvedená vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). 
 • 3.3. Kúpnu cenu uhradí Kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v Objednávke. Okrem Kúpnej ceny je Kupujúci povinný uhradiť aj cenu za zvolený spôsob dopravy. 
 • 3.4. Poštovné je účtované podľa hodnoty Vašej objednávky a spôsobu platby v rámci SR.Tovar posielame spoločnosťou GLS.
 • 3.5. Faktúra na Kúpnu cenu a ďalšie náklady a poplatky spojené s dodaním Tovaru vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s Tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.
 • 3.6. Ak Predávajúci nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať , je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť Kúpnu cenu zaplatenú za Tovar alebo preddavok, ako aj prípadné ďalšie poplatky, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade vrátenia Kúpnej ceny alebo jej časti alebo poplatku Predávajúcim Kupujúcemu podľa predošlej vety, Predávajúci vráti zaplatenú Kúpnu cenu, jej časť, príp. poplatok, Kupujúcemu spôsobom úhrady, ktorý si Kupujúci zvolil pri Objednávke.

baby ring doprava

IV. DODACIA LEHOTA

 • 4.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej v Objednávke ako „Doručenie zásielky“, ak taká nie je, v lehote uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho www.babyring.sk pri príslušnom Tovare. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni, pokiaľ Kúpna zmluva alebo príslušné podmienky pre poskytovanie konkrétnej Služby neustanovujú inak (ďalej len „Dodacia lehota“).
 • 4.2. Dodacia lehota pri Tovare, ktorého Kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí Tovaru, t.j. na dobierku, začína plynúť dňom uzavretia Kúpnej zmluvy podľa čl. II. VOP, t.j. akceptáciou Objednávky Predávajúcim. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady Kúpnej ceny za Tovar, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet a pod., začína Dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia Kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
 • 4.3. V prípade, že objednaný Tovar nie je možné dodať v Dodacej lehote podľa Objednávky, alebo uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho www.babyring.sk pri príslušnom Tovare, Predávajúci je o tejto skutočnosti povinný Kupujúceho bezodkladne informovať spolu s uvedením informácie o náhradnom termíne dodania Tovaru, prípadne Predávajúci ponúkne Kupujúcemu iný Tovar. Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať Tovar podľa pôvodne dohodnutej dodacej lehoty, a zároveň nedodá Tovar ani v dodatočne poskytnutej lehote, Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť. 

V. PODMIENKY DODANIA TOVARU A SLUŽIEB

 • 5.1. Dodanie Tovaru sa uskutočňuje Predávajúcim prostredníctvom využitia kuriérskych služieb tretích osôb, a to v pracovných dňoch. 
 • 5.2. Možnosti dodania Tovaru Predávajúci udáva v bode IV.
 • 5.3. Kupujúci je povinný pri prevzatí, Tovar doručený vodičmi GLS riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť priamo vodičmi GLS, a to ešte pred potvrdením prevzatia Tovaru. Na dodatočné nahlásenie zjavných mechanických poškodení Tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú Predávajúcim uznané. Vodičmi GLS sa rozumejú zamestnanci a/alebo pracovníci zmluvnej prepravnej spoločnosti.

VI. ZÁRUKA A SERVIS

 • 6.1. Záruku na Tovar Predávajúci poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ale nielen podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, a to po záručnú dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. Ak nie je v katalógu Tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.babyring.sk alebo v príslušnom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých Tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.
 • 6.2. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady Tovaru, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho, a ak vada alebo poškodenie Tovaru vzniklo najmä: preukázateľne nesprávnym používaním Tovaru v rozpore s návodom na používanie Tovaru (napr. prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu a pod.) alebo iným nesprávnym konaním Kupujúceho resp. tretej osoby, ktorá Tovar užívala, alebo na základe mechanického poškodenia Tovaru (napr. pádom, rozbitím, poškodením vonkajšieho krytu výrobku), v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do Tovaru, ak vada spočíva v samotnom bežnom opotrebení Tovaru primerane s prihliadnutím na dobu, ktorá uplynula od prevzatia Tovaru, ak predložený záručný list a/alebo doklad o kúpe Tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov na záručnom liste a/alebo na doklade o kúpe Tovaru a/ alebo ak má Tovar odlišné výrobné číslo od výrobného čísla uvedeného v záručnom liste a/alebo na doklade o kúpe Tovaru, pri spotrebnom Tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty, pri živelných katastrofách a/alebo v dôsledku pôsobenia vyššej moci pod.
 • 6.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného Tovaru spolu s ďalšími k uplatneniu si nároku na reklamáciu požadovanými dokumentmi poštou na adresu Predávajúceho.

 

VI.A  REKLAMAČNÝ PORIADOK

Spoločnosť MADERNA s r.o., so sídlom Bardejovská 1  , 040 11 Košice- mestská časť Západ, Slovenská republika,   IČO:  44732856,  DIČ:  2022806269, IČ DPH: SK2022806269 zapísaná v OR OS Košice I, Oddiel: sro, Vložka číslo: 23546/V (ďalej na účely tohto reklamačného poriadku len "MADERNA" alebo „predávajúci“)

vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku“) tento REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE INTERNETOVÝ OBCHOD www.babyring.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok").

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Predávajúcim je spoločnosť MADERNA s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice I,  (ďalej len „Predávajúci“).
1.2. Kupujúcim sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie koncový zákazník, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nakupuje tovary alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (ďalej len „Kupujúci“).
1.3. Produktom sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumejú všetky tovary a/alebo služby ponúkané Predávajúcim, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Predávajúceho (ďalej len „Produkt“ alebo nižšie v texte aj „Tovar“ a „Služba“).
1.4. Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na kupujúcich – podnikateľov, ktorí nakupujú Produkty podľa bodu 1.5. Všeobecných obchodných podmienok pre internetový obchod spoločnosti MADERNA s.r.o. (ďalej len „VOP“) v súvislosti so svojou obchodnou a podnikateľskou činnosťou.
1.5. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri uplatňovaní práv z vád Produktov v zmysle uzavretej zmluvy na diaľku podľa VOP s Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu.

II. Zodpovednosť za vady predávajúceho

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady na Produktoch, ktoré mali pri ich prevzatí Kupujúcim a za vady na Produktoch, ktoré sa vyskytli počas trvania záručnej doby (spôsobené najmä  vadou materiálu, funkčnou chybou, alebo vady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej pracovníkmi Predávajúceho).
2.2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady, ktoré na Produktoch vznikli podľa bodov 7.2. a 7.3. VOP, prípadne porušením iných povinností, ktoré z VOP, zmluvy  a Reklamačného poriadku vyplývajú.
2.3. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktorých odstránenie nebolo predmetom Služby, ani za vady, ktoré nevznikli v dôsledku vykonania Služby.

III. Povinnosti kupujúceho

3.1.  Kupujúci je povinný pred začatím používania Tovaru:
a) oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného Tovaru,
b) oboznámiť sa so záručnými podmienkami Tovaru a pri používaní Tovaru ich dodržiavať.

IV. Záručná doba

4.1. Záručna doba platí v dĺžke 24 mesiacov pre Tovary.
4.2. Pri Tovaroch predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
4.3. Pri  použitých  veciach je  záručná  doba  12  mesiacov.
4.4. Práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady, ktoré v záručnej dobe nebudú uplatnené, zanikajú.
4.5. Doba od uplatnenia reklamácie do prevzatia Produktu Kupujúcim sa do záručnej doby nepočíta, počas tejto doby záručná doba neplynie.
4.6. V prípade, že dôjde k výmene Produktu, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového Produktu. Rovnako aj v prípade výmeny súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

V. Spôsob vybavenia reklamácie

5.1. Ak sa v priebehu záručnej doby vyskytnú vady, pre ktoré nemôže byť Tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len obmedzene, a je možné tieto vady odstrániť, má Kupujúci právo na ich bezplatné a bezodkladné odstránenie. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak tým nevzniknú Kupujúcemu neprimerané ťažkosti.
5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
5.3. Ak má Tovar vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť Tovar riadne používaný ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na jeho výmenu alebo má právo od  zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia vád (za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách) alebo z dôvodu väčšieho počtu vád (za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní) na zakúpenom tovare.

5.4. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok všetky náklady znáša predávajúci.
5.5. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavuje, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech kupujúceho, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace náklady.
5.6. Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, Kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy). Pre začatie reklamačného konania je potrebné doručenie reklamovaného tovaru.
5.7. V prípade neodstrániteľnej vady Tovaru, ktorá nebráni riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny.
5.8. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Avšak po zvolení jedného z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
5.9. Vybavené reklamácie budú Kupujúcemu zasielané prepravnou, či špedičnou službou na adresu, ktorú uviedol pri podaní reklamácie.

VI. B POSTUP REKLAMÁCIE

V prípade zistenia vady výrobku v záručnej lehote 24 mesiacov nás informujte e-mailom: babyring@babyring.sk 

Reklamovaný tovar pošlite PRIAMO na našu prevádzku (neposielajte balík na poštu - ale priamo k nám na prevádzku).

Predajňa MADERNA
Bardejovská 1
040 11 Košice - mestská časť Západ

Tel.: 0907 857 143, email: babyring@babyring.sk

O začatí reklamačného konania Vás budeme informovať emailom. Na vybavenie reklamácie je zo zákona stanovený termín - do 30.dní od začatia konania.

VII. VRÁTENIE TOVARU - ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 • 7.1. V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení má Kupujúci, ktorý je považovaný za spotrebiteľa, právo od Kúpnej zmluvy (ďalej na účely tohto čl. VOP aj len „Zmluva“) odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru.
 • 7.2. V zmysle ustanovenia § 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru zákazník.
 • 7.3. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia Tovaru po odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, a to podľa príslušných právnych predpisov.

VII.A VRÁTENIE TOVARU - ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Ak vraciate tovar do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, prosím informujte  nás o tom vopred telefonicky: 0907 857 143, 0907 828 456 alebo emailom: babyring@babyring.sk

 • Vrátený tovar dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení doručte tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa  od zmluvy: 

  FORMULÁR NA ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY BABYRING.SK

K vrátenému tovaru prosíme vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás - faktúru.

Poprosíme tovar neposielať na poštu služba: balík na poštu ". Takýto balík sa Vám vráti späť, ako neprevzatý. Potrebné je poslať priamo na našu adresu. Ďakujeme za pochopenie. Spolu s vyplneným odstupením spotrebiteľa od zmluvy a dokladom o kúpe môžete tovar vrátiť na adresu:

Predajňa MADERNA
Bardejovská 1
040 11 Košice - mestská časť Západ

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zákazníkom uvedený IBAN - medzinárodný formát čísla bankového účtu. Prosím uvádzajte číslo účtu vo formáte IBAN.

Vypočítajte si svoj IBAN kalkulačka na prepočet vlastného čísla účtu.

Ich úhrada bude uskutočnená  prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Dovoľujeme si zákazníkov upozorniť, že v prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám zákazníka a nebol vadný, v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č.102/2014, §10 ods.3 náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša zákazník, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

 

VII.B VÝMENA TOVARU

Ak Vám tovar nesadne, vieme Vám ho vymeniť napr. za inú veľkosť. Platí pravidlo, že tovar musí byť nenosený, nepoškodený a vrátený kompletný, v pôvodnom obale spolu s dokladom o kúpe a všetkou dokumentáciou, ktorá Vám bola dodaná s tovarom napr.  záručný list, návod na použitie, faktúra.

O žiadosti o výmenu tovaru nás informujte vopred telefonicky: 0907 857 143, 0907 828 456 alebo emailom: babyring@babyring.sk

Tovar je možné vymeniť do 14.dní  od jeho doručenia k Vám.

 • Pri zasielaní vymeneného tovaru sa účtuje - dopláca  expedičný poplatok za prepravu vo výške 3,40 €. Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.
 • Pri výmene tovaru vypíšte formulár a pošlite ho spolu s tovarom. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár pre výmenu tovaru:

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY BABYRING.SK

Spolu s vyplneným odstupením spotrebiteľa od zmluvy a dokladom o kúpe môžete tovar vrátiť na adresu:

Predajňa MADERNA
Bardejovská 1
040 11 Košice - mestská časť Západ

Poprosíme tovar neposielať na poštu služba: balík na poštu ". Takýto balík sa Vám vráti späť, ako neprevzatý. Potrebné je poslať priamo na našu adresu. Ďakujeme za pochopenie.U nás sa tovar skontroluje, či nie je používaný a či má všetky náležitosti tak ako bol zaslaný k Vám. Potom prebehne výmena tovaru.V prípade, že sme Vám omylom zaslali nesprávny tovar vymeníme Vám ho bez expedičného poplatku - na naše náklady.

 VIII. ZÁKON Č.391/2015 Z. Z. O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

 • 8.1. Nakupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na maderna-shop@maderna.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • 8.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov nájdete na stránke MH SR : http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s
 • 8.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

iX. ZÁKON Č. 18/2018 Z.Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

 • 9.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne: a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami, b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail., c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne, d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,  e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom, f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona, g) právo na prenosnosť osobných údajov,  h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, pri riešení reklamácií, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme.
 • 9.2 V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z. 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom MADERNA s.r.o. uvedeným v internetovej objednávke, ktoré som poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.maderna.sk. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám ako sú kuriérske spoločnosti na účely doručenia a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 10 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované. Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov.

 

X. ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je MADERNA s.r.o. IČO : 44732856 so sídlom Bardejovská 1, 040 11 Košice (ďalej len: "správca").

 2. Kontaktné údaje správcu sú:

  • adresa: Bardejovská 1, 040 11 Košice

  • email: info@maderna.sk

  • telefón: 0907 828 456

 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 2. Účelom spracovania osobných údajov je:

  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt...) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

 3. Zo strany správcu neprichádza / prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:

  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

  • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy

  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu

  • zaisťujúce marketingové služby

 2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám ako sú kuriérske spoločnosti na účely doručenia a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

  • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a

  • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu je zároveň prevádzkovateľom kamennej predajne. Ak sú tieto predajne monitorované kamerovým systémom, spracováva tieto kamerové záznamy spoločnosť MADERNA s.r.o. Doba uchovania záznamov sa stanovuje na 15 dní. Kamerové záznamy sú zhotovované z bezpečnostných dôvodov za účelom zvýšenia ochrany majetku prevádzkovateľa. 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

 

Xi. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • 11.1. Tieto VOP sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho www.babyring.sk
 • 11.2. VOP platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho www.babyring.sk v deň odoslania Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.
 • 11.3. Odoslaním Objednávky Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s Kúpnou cenou Tovaru vrátane prípadných nákladov na dopravu, dodacími podmienkami a tieto akceptuje, ďalej že sa oboznámil a súhlasí so VOP a Reklamačným poriadkom platnými a účinnými v čase odoslania Objednávky Kupujúcim, ako aj ďalšími informáciami poskytnutými na internetovej stránke Predávajúceho pred odoslaním Objednávky, a zároveň s informáciami, ktoré mu boli zaslané po odoslaní Objednávky.

Celý obsah stránky vrátane informačných stránok, fotiek, popisov, grafík, zvukových záznamov, ochranných známok tvorí predmet duševného vlastníctva spoločnosti MADERNA s.r.o. alebo jej partnerov. Spoločnosť MADERNA s.r.o. si vyhradzuje všetky práva spojené s kopírovaním a rozširovaním akejkoľvek časti stránky. Tvorba internetovej stránky a jej štruktúra podliehajú osobitnej ochrane podľa zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, a  nemôže byť po častiach ani ako celok skopírovaná. Neoprávnený zásah do práv duševného vlastníctva má trestnoprávne a občianskoprávne následky.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť MADERNA.sk si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.babyring.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 23.03.2018.

Orgán dozoru a dohľadu:
Slovenská obchodná inšpekcia, Vrátna č.3, 043 79 Košice 1 , odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

Ďakujeme, že ste si to prečítali.

Príjemné nakupovanie s

                                                    Vašou  MADERNOU.